Rijden onder invloed van drugs

Rijden onder invloed van drugs

Als je betrapt wordt op het rijden onder invloed van drugs zal je door de politierechter worden veroordeeld tot een rijverbod en een geldboete.

Welke boetes staan er op het rijden onder invloed van drugs?

De geldboete bedraagt bij een eerste inbreuk 200 euro tot 2000 euro. Deze bedragen moeten worden verhoogd met de opdeciemen.

De wet verwijst uitdrukkelijk naar rijden onder invloed van cannabis (THC), rijden onder invloed van amfetamines, rijden onder invloed van XTC (MDMA), rijden onder invloed van morfine en rijden onder invloed van cocaïne.67

Ook als je een drugtest weigert, word je veroordeeld tot dezelfde straffen.

Welk rijverbod krijg je voor het rijden onder invloed van drugs?

Meestal zal een onmiddellijke intrekking volgen op een positieve drugtest.

Nadat je wordt gedagvaard voor de politierechtbank, kan een bijkomende rijverbod worden opgelegd.

Als je minder dan twee jaar jouw rijbewijs hebt, moet je ook het theoretisch of praktisch rijexamen opnieuw afleggen.

De straffen worden veel zwaarder ingeval van recidive/herhaling. Dit betekent dat je opnieuw wordt betrapt binnen drie jaar na een vorige veroordeling.

Kun je een levenslang rijverbod krijgen voor rijden onder invloed van drugs?

De politierechter kan zich de vraag stellen of je verslaafd bent aan drugs en of jouw verslaving er niet voor zorgt dat je lichamelijk of geestelijk ongeschikt bent om nog een voertuig te besturen.

In dat geval wordt er voor het rijden onder invloed van drugs niet alleen een geldboete en een rijverbod opgelegd als straf, maar ook een levenslang rijverbod als beveiligingsmaatregel. Lees hier meer over.

Het is dus heel belangrijk om je goed voor te bereiden voordat jouw zaak voor de politierechtbank wordt behandeld. Je moet namelijk de politierechtbank ervan overtuigen dat je wel rijgeschikt bent en hiervan de nodige bewijzen voorleggen als je geen levenslang rijverbod wilt krijgen. Wij kunnen je hier uiteraard bij helpen.

Wanneer wordt een drugtest opgelegd?

Het Koninklijk Besluit van 17 september 2010 voorziet in een gestandaardiseerde checklist.

Als er ten minste drie tekenen, verdeeld over minstens 2 categorieën worden aangekruist, wordt een speekseltest afgenomen.

Na een verkeersongeval wordt er standaard een speekseltest afgelegd.

Gratis advies in verkeerszaken.

Bezorg ons uw dagvaarding of PV voor een realistische inschatting van uw boete en rijverbod of bel ons rechtstreeks op 057 40 09 92.

Wat zegt de wet over drugs in het verkeer?

Dronken sturen (35 Wegverkeerswet):

Met geldboete van 200 euro tot 2 000 euro en met het verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste een maand en ten hoogste vijf jaar of voorgoed, wordt gestraft hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, terwijl hij in staat van dronkenschap verkeert of in een soortgelijke staat met name ten gevolge van het gebruik van drugs of van geneesmiddelen.

Sturen onder invloed van drugs (37bis, §1, 1° wegverkeerswet):

Wordt gestraft met een geldboete van 200 euro tot 2.000 euro :

1° hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt, of een bestuurder begeleidt met het oog op scholing, wanneer de speekselanalyse bedoeld in artikel 62ter, § 1, of de bloedanalyse bedoeld in artikel 63, § 2 de aanwezigheid in het organisme aantoont van minstens een van de volgende stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden :

  • Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)
  • Amfetamine
  • Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA)
  • Morfine of 6-acetylmorfine
  • Cocaïne of benzoylecgonine

en waarvan het gehalte gelijk is aan of hoger dan het gehalte bepaald in artikel 62ter, § 1, voor de speekselanalyse en in artikel 63, § 2, voor de bloedanalyse;

Weigeren speekseltest (drugs) (37bis, §1, 5° Wegverkeerswet):

Wordt gestraft met een geldboete van 200 euro tot 2.000 euro :

5° hij die, zonder wettige reden, geweigerd heeft zich te onderwerpen : aan de speekseltest bedoeld in artikel 61bis, § 2, 2°, aan de speekselanalyse bedoeld in 62ter, § 1 of aan de bloedproef bedoeld in artikel 63, § 2;

De geldboeten moeten worden verhoogd met de opdeciemen.

Lees hier welke straffen er staan op op rijden onder invloed van alcohol