Snelheidsovertreding

Snelheidsovertreding

Wanneer wordt het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken?

Het rijbewijs kan onmiddellijk worden ingetrokken als je de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 20 kilometer per uur hebt overschreden binnen een bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving, woonerf of erf of als je de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 30 kilometer per uur hebt overschreden.

De intrekking wordt bevolen door de officier van de gerechtelijke politie of hulpofficier van de procureur des konings en geldt voor een duur voor vijftien dagen.

Je kunt aan de procureur vragen om het rijbewijs terug te krijgen in afwachting van de uitspraak van de politierechtbank. Omgekeerd kan de politierechtbank in uitzonderlijke gevallen ook de duur van de onmiddellijke intrekking verlengen.

Wanneer kom je voor de politierechtbank voor een snelheidsovertreding?

Bij een lichte overtreding is de kans groot dat je een voorstel tot onmiddellijke inning of minnelijke schikking krijgt.

Als je deze minnelijke schikking op tijd betaalt – met de vermelding van de juiste gestructureerde mededeling – zal je niet moeten verschijnen voor de politierechter.

Op berekenmijnboete.be kun je jouw boete berekenen.

Indien je de maximumsnelheid met meer dan 40 km/u overschrijdt zal je in principe gedagvaard worden.

Ook als je 30 km/u te snel rijdt in de bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving of (woon)erf) zal je worden gedagvaard voor de politierechtbank.

Wat speelt er mee voor het bepalen van de geldboete en het rijverbod?

De straf die de politierechter geeft, is afhankelijk van een aantal zaken.

De politierechtbank houdt rekening met hoeveel je de maximumsnelheid hebt overschreden. Uiteraard is de straf van de politierechter zwaarder als je de maximumsnelheid zwaar hebt overschreden.

De plaats waar je de snelheidsovertreding hebt begaan speelt mee. De politierechter zal strenger zijn voor een zone 30, bebouwde kom,…

Omgekeerd zijn er ook plaatsen (hotspots) gekend waar je als bestuurder al bijzonder gedisciplineerd moet zijn om je te houden aan de maximumsnelheid.

Tot slot houdt de rechtbank rekening met de beklaagde zelf.

Was is jouw professionele situatie, jouw financiële situatie en jouw gezinssituatie?

Heb je een blanco strafregister of ben je al veroordeeld?

Ben je een jonge bestuurder?

Contacteer ons gratis en vrijblijvend voor een eerste advies: curd.vanacker@yprius.be.

Welke straffen staan er op snelheidsovertredingen?

29§3 en §4 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer voorziet:

§ 3. Het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid bepaald in de reglementen uitgevaardigd op grond van deze gecoördineerde wetten wordt gestraft met een geldboete van 10 euro tot 500 euro.

De rechter houdt rekening met het aantal kilometer per uur waarmee de toegelaten maximumsnelheid wordt overschreden.

De volgende overtredingen worden bovendien gestraft met een verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar:

  • het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 40 kilometer per uur, of:
  • het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 30 kilometer per uur binnen een bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, erf of woonerf.

Wanneer de rechter het verval van het recht tot sturen niet uitspreekt, motiveert hij deze beslissing.

§ 4. In geval van verzachtende omstandigheden kan de geldboete verminderd worden, zonder dat ze minder dan één euro mag bedragen.

Indien voor dezelfde feiten een verval van het recht tot sturen en een geldboete wordt uitgesproken, dan kan de rechter de geldboete verminderen met de door de betrokkene te betalen kosten van de herstelonderzoeken en -examens en de erelonen van de geneesheer en psycholoog, zonder dat ze minder dan één euro mag bedragen. Enkel de kosten en bijhorende erelonen van de herstelonderzoeken en -examens die door de betrokkene voor de eerste maal worden afgelegd worden in aanmerking genomen. De door de betrokkene te betalen kosten en bijhorende erelonen van de herstelonderzoeken en -examens zijn vaste bedragen die vooraf door de Koning worden bepaald.

De geldboetes worden verdubbeld bij herhaling van een overtreding als bedoeld in paragraaf een of drie binnen drie jaar te rekenen van de dan van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan.

De geldboeten moeten worden verhoogd met de opdeciemen.

Wat zegt de wet over de snelheidsovertredingen?

  • Snelheid bebouwde kom (11.1van het KB van 1 december 1975):

(Vlaams Gewest). Binnen de bebouwde kommen is de snelheid beperkt tot 50 km per uur. Op sommige openbare wegen kan evenwel een lagere of hogere snelheidsbeperking opgelegd of toegelaten worden door het verkeersbord C43. De lagere snelheidsbeperkingen voortvloeiend uit artikel 11.3. blijven van toepassing. 11.1

(Waals Gewest). Binnen de bebouwde kommen is de snelheid beperkt tot 50 km per uur. Op sommige openbare wegen kan evenwel een lagere of hogere snelheidsbeperking opgelegd of toegelaten worden door het verkeersbord C43. De lagere snelheidsbeperkingen voortvloeiend uit artikel 11.3. blijven van toepassing. De snelheid is beperkt tot 30 km/u op de voor voetgangers en fietsers bestemde gedeelten van de openbare weg, aangeduid met het sein D9 of D10.

  • Snelheid snelweg (11.2.van het KB van 1 december 1975):

Buiten de bebouwde kommen is de snelheid beperkt :

tot 120 km per uur :

a) op de autosnelwegen; De snelheid van voertuigen en slepen met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton en van autobussen, is hier evenwel beperkt tot 90 km per uur. De snelheid van autocars waarvan alle zitplaatsen zijn uitgerust met een veiligheidsgordel en met een snelheidsbegrenzer tot 100 km/u, is er beperkt tot 100 km per uur.

b) op de openbare wegen verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting, voor zover de rijrichtingen anders dan door wegmarkeringen gescheiden zijn. De snelheid van voertuigen en slepen met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton, van autobussen en autocars, is hier evenwel beperkt tot 90 km per uur. De lagere snelheidsbeperkingen opgelegd door het verkeersbord C43 of voortvloeiend uit artikel 11.3. blijven van toepassing;

tot 70 km per uur :

a) op de openbare wegen verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting en de rijrichtingen gescheiden zijn door wegmarkeringen;

b) op de andere openbare wegen. De lagere of hogere snelheidsbeperkingen opgelegd of toegelaten door het verkeersbord C43, of de beperkingen voortvloeiend uit artikel 11.3. wanneer deze lager zijn dan de andere snelheidsbeperkingen, blijven van toepassing.

tot 90 km per uur, op voorwaarde dat door middel van een verkeersbord C43 de snelheid beperkt is tot 90 km per uur :

a) op de openbare wegen verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting en de rijrichtingen gescheiden zijn door wegmarkeringen;

b) op de andere openbare wegen. De lagere snelheidsbeperkingen voortvloeiend uit artikel 11.3. blijven van toepassing;

  • Snelheid zone 30 (22 quater van het KB van 1 december 1975):

Binnen de zones afgebakend door de verkeersborden F4a en F4b is de snelheid beperkt tot 30 km per uur.