Algemene voorwaarden (ondernemingen)

Algemene voorwaarden (ondernemingen)

Wat is het nut van algemene voorwaarden?

Het belang van algemene voorwaarden kan in het economisch verkeer niet overschat worden.

In algemene voorwaarden worden klassiek bepalingen opgenomen over de geldigheidsduur van offertes en prijzen, de annuleringsvoorwaarden, de wijze van facturering, de gevolgen van niet-betaling van facturen, bepalingen in verband met verborgen gebreken, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, gevolgen van niet-uitvoering, bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht.

Het bevat bepalingen die uw contracten of uw contractuele relatie aanvullen, voor zover deze niet afwijken  van hetgeen in uw algemene voorwaarden is opgenomen.

Zijn algemene voorwaarden altijd geldig?

De algemene voorwaarden zijn in een B2B-relatie van toepassing op voorwaarde dat deze voorafgaand aan de medecontractant zijn meegedeeld.

Minstens moet de andere contractpartij de mogelijkheid gehad hebben om kennis te nemen van uw algemene voorwaarden.

Bovendien is vereist dat de andere contractpartij de algemene voorwaarden stilzwijgend of uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Tenslotte mag de inhoud van de algemene voorwaarden niet in strijd zijn met de wettelijke voorschriften

Hoe algemene voorwaarden opmaken?

De opmaak van algemene voorwaarden is maatwerk.

De inhoud wordt bepaald door de contractuele relatie die u heeft met de medecontractant (zijn uw klanten ondernemers, consumenten of beiden?).

Bovendien past u de inhoud van uw algemene voorwaarden best aan de veranderende wetgeving en de evoluties in de rechtspraak aan.

Het kan ook nuttig zijn om in uw algemene voorwaarden bijzondere aandacht te besteden aan discussiepunten die u in het verleden met klanten heeft gehad of die altijd terug lijken te komen.