Recht op bijstand van een advocaat bij verhoor (Salduz-wetgeving)

Recht op bijstand van een advocaat bij verhoor (Salduz-wetgeving)

Qué?

U heeft recht op een vertrouwelijk overleg (onder vier ogen dus) met een advocaat naar uw keuze wanneer de politie u uitnodigt voor een verhoor.

Een minderjarige kan niet verzaken aan dit recht en kan dus geen afstand doen van zijn recht op een vertrouwelijk overleg.

U heeft ook het recht om u tijdens het verhoor te laten bijstaan door een advocaat. Dit betekent dat de advocaat aanwezig blijft tijdens uw verhoor. Dit wordt ook wel Salduz-bijstand genoemd.

Dit alles geldt eveneens voor verhoren door de onderzoeksrechter.

Waarom?

De politie is tijdens een verhoor niet altijd uw vriend.

Als u zich laat bijstaan door een advocaat, verhindert u dat de politie gebruik maakt van ondervragingstechnieken die niet toegelaten zijn.

De rol van de advocaat is ook niet beperkt tot een passieve aanwezigheid.

De advocaat mag vragen stellen, opheldering vragen en uitlatingen doen (richtlijn 2013/48/EU betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures).

De advocaat wijst u op uw rechten en helpt u bij het voeren van een effectief verweer tegen de beschuldigingen.

Indien nodig zorgt de advocaat ook voor emotionele ondersteuning aan de cliënt.

De advocaat heeft een actieve rol en heeft de gelegenheid om de feitelijke uitkomst van het verhoor te beïnvloeden. Een raadsman kan dit doen door zijn cliënt te adviseren om op bepaalde vragen wel of niet te antwoorden.

De advocaat kan zijn cliënt helpen bij het schetsen van zijn eigen versie van de gebeurtenissen, het uitzetten van nieuwe onderzoekslijnen en informatie brengen die zijn cliënt in een gunstiger daglicht stelt.

Zolang het verhoor eerlijk en niet repressief verloopt, moet de advocaat uiteraard wel de orde en het procedurele verloop van het verhoor eerbiedigen en mag hij het verhoor niet belemmeren.

Contacteer ons vrijblijvend als u vragen heeft over een verhoor door de politie.

Onze advocaten zijn zeer ervaren in het bijstaan van cliënten tijdens politieverhoren en hebben allen de gespecialiseerde Supralat-opleiding gevolgd.